Zásady ochrany osobných údajov

  1. Obsah a účel tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov poskytnutých nám:
– našimi klientami
– záujemcami o naše služby a produkty
– návštevníkmi našich webových stránok www.mygraphic.sk vrátane všetkých ich subdomén.

Účelom tohoto dokumentu je zoznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť vám informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Sme radi, že nám dôverujete a svoje osobné údaje nám poskytujete. Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR – link na informácie priamo z úradu na ochranu osobných údajov)

Na našich stránkach sa nachádzajú aj odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov. Naše vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa na stránky iných prevádzkovateľov nevzťahuje. Napriek kontrole obsahu linkovaných stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Nami poskytované služby nie sú určené pre osoby do 18 rokov. Ak pokračujete v prezeraní našich stránok alebo využijete ktorýkoľvek z kontaktných a registračných formulárov na stránke, potvrdzujete dobrovoľne, že máte viac ako 18 rokov.

  1. Správca osobných údajov, kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Obchodné meno: MyGraphic s.r.o.
Sídlo: Jasenica 500, 01817 Jasenica

Zapísaný v obchodnom registry okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:  42148/R

IČO: 538 939 30

DIČ: 2121526957

IČ DPH: SK 2121526957

Zodpovedná osoba – konateľ firmy: Martin Jurčík
kontaktný e-mail: info@mygraphic.sk
kontaktný telefón: +421908499810
(ďalej iba “Správca”)

  1. Aké osobné údaje štandardne spracovávame

Osobné údaje získavame pomocou online formulára na našej stránke, e-mailovej komunikácie alebo osobnej komunikácie. Získavame nasledujúce osobné údaje.

V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľ:
– Meno
– Priezvisko
– Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)
– Adresa na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska
– Fakturačná adresa
– kontaktný e-mail
– telefónne číslo (alebo viac čísiel, ak ich poskytnete)

V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala formulár za právnickú osobu:
– Meno a Priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi o naše služby
– Obchodné meno spoločnosti, resp. názov
– Sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu
– IČO, DIČ, IČ DPH
– Adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
– kontaktný e-mail

Ďalej spracovávame IP adresu, cookies , informácie o objednaných produktoch a službách, osobné údaje poskytnuté v priebehu individuálnych stretnutí a konzultácií. Fotografie a videá archivované za účelom ich využitie v grafickom návrhu vašej reklamy alebo ako obsah internetovej stránky.

Nespracovávame “citlivé osobné údaje”
Citlivé osobné údaje sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odboroch.

  1. Ako osobné údaje získavame

Za akým účelom a ako sú osobné údaje spracovávané
Ako sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám

4a. Prezeranie našich webových stránok

Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok spracovávame IP adresu a cookies.

4b. Kontaktné formuláre na webových stránkach

V prípade vyplnenia niektorého z kontaktných formulárov pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame oproti bodu 4a naviac Meno, Priezvisko, e-mail a telefón z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky. Kontaktný formulár vytvorí e-mail a zašle ho na náš mailserver. Prístup k týmto e-mail službám má len konateľ firmy Martin Jurčík a externá spoločnosť, ktorá zabezpečuje pre nás asistentské služby na základe spracovateľkej zmluvy. (viď: Spracovatelia tretích strán )

4e. Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov v bodoch 4a až 4d môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi (napr. Skype, FB messenger a pod…) Podľa uváženia následne tieto kontakty podľa účelu zapracujeme do našich systémov spracovávania osobných údajov obdobným spôsobom ako v predošlých bodoch.

  1. Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie osoby, spoločnosti alebo služby (ďalej len externista), ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov . Ide hlavne o účtovníctvo, administratívne a asistentské služby, softwarových aplikácií, online služieb a externí subdodávatelia pri spracovávaní samotných architektonických štúdií a projektov. Spoločnosť MyGraphic s.r.o. zodpovedá za to, komu vaše osobné údaje zveruje a vyberáme si preto overených partnerov na spoluprácu, s ktorými máme podpísané spracovateľské zmluvy o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávený predloženie osobných údajov vyžadovať.

  1. Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi klientami údaje, ktoré sú legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.

  1. Uchovávanie dát

Spoločnosť MyGraphic s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

  1. Spracovanie osobných údajov na základe vašeho súhlasu pre marketingové účely

V prípade, že nie ste naším klientom, tak podľa zákona je zasielanie informácií o nových článkoch na webe, nových ebookoch, (hoci sú aj poskytované zadarmo) považované za obchodné oznámenie. Rovnako za obchodné oznámenie sa považuje zasielanie informácií o našej novej ponuke produktov a služieb. Prípadne ďalšie podobné oznámenia. Preto všetky takéto oznámenia vám zasielame iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia zaškrtávacie tlačítka pri webových formulároch alebo príslušný odkaz v e-mali.

Údaje napísané vo vašich referenciách alebo nahraté vo videoreferenciách, ktoré zverejňujeme na webe za účelom prezentácie našich služieb a produktov spracovávame iba s vašim súhlasom. Rovnako fotografie a videá z rôznych nami usporiadaných živých akcií alebo obhliadok stavieb domov, na ktorých sa môže nachádzať vaša osobná fotka.

Pred tým, ako nám váš súhlas dáte, vás budeme vždy informovať o tom, na aké údaje a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa tento súhlas bude vzťahovať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ale niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho predpisu, budeme pre tieto účely údaje spracovávať aj po odvolaní vašeho súhlasu, pretože k takýmto účelom nie je potrebný súhlas.

  1. Ďalšie vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

9a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako sa ich spracovávame.

9b. Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočnéeho odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. S prihliadnutím k účelu spracovani máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodattočného prehlásenia v ktorom uvediete úplné údaje.

9c. Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.

9e. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

9e. Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

9f. Právo namietať
Ak osobné údaje spracovávame pre účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovávaniu. V tomto prípade ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami, tak nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje.
Ak spracúvame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu a namietate voči tomuto, tak ukončíme ďalšie spracovanie osobných údajov pre tento účel.

9g. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť MyGraphic s.r.o. sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.

Cookies

Všeobecne
Spoločnosť MyGraphic s.r.o. využíva na webových stránkach funkciu “Cookies” od spoločnosti Facebook, Google a iné. Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” nám slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Mygraphic a jej služieb a produktov na iných webových stránkach vami prezeraných.

Google cookies
Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriadovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-Adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie naších webových stránok v plnom rozsahu. Používanímnaších webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies
Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietw Facebook. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIn, Pinterest alebo Google+, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

 

Ak chcete zabrániť sociálnym sieti Facebook, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.

 

—-

Účinnosť tohoto dokumentu nadobúda 12.11.2022. MyGraphic s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohoto dokumentu na základe zmien legislatívy a zapracovania nových služieb, ktoré spoločnosť začne v budúcnosti používať.

Prejsť na začiatok